Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects αναλαμβάνει, παράλληλα με την μελέτη και κατασκευή ενός έργου, και την πλήρη διαμόρφωση τού περιβάλλοντος χώρου αυτού. Για την ολοκληρωμένη αισθητική αλλά και ουσιαστική  διαμόρφωση τής σύνθεσης ενός κτιρίου η μελέτη πρασίνου καθώς και η χωροταξική αντιμετώπιση τού όλου έργου προσδίδει την πληρότητα και το τελικό φινίρισμα, πού μέσα σε αυτό το κτίριο και οι όγκοι του αμβλύνονται και  γίνονται ένα με τον περιβάλλοντα χώρο. Επιλέγονται τεχνικές και φυτεύσεις κατάλληλες με τον χώρο και την ύπαρξη της χλωρίδας της περιοχής, με γνώμονα την οικονομία στους υδάτινους πόρους. Στόχος είναι μία επιτυχημένη σύνθεση όγκου κτιρίου και πρασίνου πού το ένα να συμπληρώνει το άλλο και να αναδεικνύονται σαν μία ολότητα. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή κατάληξη του έργου καταλαμβάνει ο συντονισμός των συνεργείων και του εργοταξίου, με την παράλληλη παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων αυτού. Έμπειροι μηχανικοί και αρχιτέκτονες παρακολουθούν στενά από την αρχή έως την αποπεράτωση τους, τις οικοδομικές εργασίες καθώς και την ορθολογική χρήση οικοδομικών υλικών χωρίς σπατάλες και χρονικές απώλειες. Σε πλήρη συντονισμό και ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις με τον πελάτη επιλέγονται πάντα οι βέλτιστες.