Επιλογή Σελίδας

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το τεχνικό γραφείο STUDIO DESIGN ACTION – FOUNTISarchitects παράλληλα με τη μελέτη και έκδοση της οικοδομικής αδείας, υποστηρίζει τον πελάτη και στην φάση της κατασκευής ή στην επίλυση διαφόρων ειδικών προβλημάτων πού δημιουργούνται κατά την διάρκεια εκπόνησης τού έργου.

Αυτές οι λεπτομέρειες απαιτούν ειδικές μελέτες και αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια που θα δοθούν άμεσα στο εργοτάξιο.

Έμπειροι μηχανικοί και αρχιτέκτονες παρακολουθούν στενά από την αρχή έως την αποπεράτωση τις οικοδομικές εργασίες καθώς και την ορθολογική χρήση κατάλληλων υλικών χωρίς σπατάλες και χρονικές απώλειες.

Σε πλήρη συντονισμό και ενημέρωση για τις εναλλακτικές λύσεις με τον πελάτη επιλέγονται πάντα οι βέλτιστες.